ЗАПОЧВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО

8 декември 2015 | Новини

На 7.12.2015 г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Елхово в партньорство с Община Болярово. 

Подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта. Той ще съчетава привличането на висока експертиза с насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за водено от общностите местно развитие. Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности на местните общности и лидери и засилване на обществената активност за работа по подхода ВОМР за популяризирането и бъдещето прилагане на стратегията за местно развитие. 

По проекта с продължителност 6 месеца е планирано изпълнението на няколко групи дейности, насочени към: • Популяризиране процеса на разработка на стратегията: информационни кампании и дейности в населените места като информационни материали, организиране на срещи,семинари и конференции, публикуване на информация в регионални медии; • Обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери • Проучване и анализ на територията • Дейности по подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на общините Елхово и Болярово, включващи работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания. 

Общата стойност на проекта и предварително одобрената безвъзмездна помощ за изпълнението му е 48 837,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. 
 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.05.2016г. от 12.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Родопи“ №1, Зала на НЧ „Развитие 1893“....

Предстоящи публични събития в периода 12 – 20 април 2016г.

Предстоящи публични събития, семинари и обучения във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ Информационен семинар за процеса на разработване на стратегията за представители на местната общност от община Елхово На 12.04.2016 г., вторник, от 10.00 ч.,...

Местна инициативна група – Елхово организира ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини. На 30 март 2016 г. ще се организират две обществени обсъждания на разработваната стратегия: На 30.03.2016 г. в зала на НЧ „Развитие...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 26.02.2016г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за участие...

Местна инициативна група – Елхово организира Информационна конференция на тема „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи“

Местна инициативна група – Елхово провежда кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на тази кампания МИГ – Елхово организира Информационна конференция на тема:  „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности...

Местна инициативна група – Елхово оранизира Информационен семинар в град Болярово на тема „Водено от общностите местно развитие: Възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020“

Местна инициативна група – Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. На 8 февруари 2016 г. бяха организирани две информационни срещи в град Болярово за представяне на подхода Водено от общностите местно...