ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Елхово-Болярово“ на основание чл.2б от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 02.06.2017 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, ет.2 в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ и ще протече при следния дневен ред

1. Приемане на годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ за 2016 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ за 2016 г;
3. Разни.

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите

Изтегли покана ОС – 02.06.2017 год.