Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“

Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“

На основание решение Решение по т. 4 по Протокол № 64 от 08.09.2017 г.  на Управителният съвет на Местна инициативна група – Елхово – Болярово и заповед № 1 от 13.09.2017 г. на Изпълнителния директор, във връзка с изискванията на Наредба № 22 от 2016 г. на МЗХГ,  на ПМС № 161 от 4.07.2016 г. и на ПМС № 162 от 2016 г. и във връзка с чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” обявява конкурс за набиране на независими външни експерти-оценители, които да извършват проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по следните мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ- Елхово – Болярово (2014-2020 г.):

 • Мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020):
  • мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
  • мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
  • мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“;
  • мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.
 • Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ /мярка извън ПРСР и Регламент 1305, удовлетворяваща идентифицирани местни потребности и съответстваща на целите на Регламент (EC) № 1305/2013.

Целта на настоящата покана е да бъдат избрани  външни експерти-оценители  с необходимата квалификация и опит, участието  на които в процеса на оценка и избор на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие  на МИГ-Елхово-Болярово ще  осигури високо качество, обективност, публичност и прозрачност.

I. МИНИМАЛНИ ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са физически лица.

2. Да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

4. Специалности, съгласно Класификатора на областите на висше образование:
a) Област „Социални, стопански и правни науки”:
b) Област „Природни науки, математика и информатика”:
c) Област „Технически науки”:
d) Област „Аграрни науки”;
e) Област „Хуманитарни науки”
f) Област „Здравеопазване и спорт“
g) Област „Изкуства“

5. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 година;

6. Те не могат:
a) да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
b) да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
c) да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;
d) да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост;

В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4-9 на чл.16 от ПМС № 162 от 2016 г.

7. Да не са лица, участвали в Комисията за оценка на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“.

8. Да не са членове на колективния управителен орган на МИГ-Елхово-Болярово.

9. Специфични изисквания:
a) Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ – Елхово – Болярово.
b) Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на земеделските стопани, микропредприятия, МСП и др.
c) Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на НПО, читалища и др. представители на НПО сектора.
d) Добро познаване на цикъла на управление, оценяване и финансиране на проекти по ПРСР 2014-2020 г. Участието в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие е предимство.
e) Добро познаване на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и опит в работата с нея.
f) Компютърна грамотност – Word и Excel.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Заявление по образец.

2. Автобиография по образец;

3. Копие от документ за завършено висше образование;

4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит);

5. Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с обявата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);

6. Декларация по образец.

Забележка: Документите по т.3, 4, и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.

Подборът на външни експерти-оценители ще се извърши от Управителния съвет на МИГ – Елхово – Болярово.

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът включва:

1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

2. Изготвяне на списък с одобрените кандидати.

3. С одобрените външни експерти-оценители се сключва договор със срок на действие до 30.06.2023 год. Възнаграждението ще бъде определяно в зависимост от броя на възложените за оценка и реално оценените проектни предложения, съгласно одобрен бюджет на МИГ-Елхово-Болярово за съответната година.

4. Изборът на външни експерти-оценители не гарантира възлагането на оценки на проекти в бъдеще.

IV. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите следва да бъдат представени в офиса на Сдружение „МИГ – Елхово-Болярово” на адрес: гр.Елхово, пк 8700, област Ямбол, ул.”Калоян” 13, ет. 2; изпратени по пощата или с куриер в срок до 6.10.2017 г. до 17.00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.

Всички документи следва да бъдат подадени от кандидатите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ адресна информация на МИГ – Елхово – Болярово, като получател на документите, и адресна информация и телефон за връзка на кандидата, като представящ (изпращащ) документите. На плика се посочва наименованието на конкурса: „Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Елхово – Болярово“.

Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на конкурса са достъпни на електронната страница www.migelhovo.org на МИГ-Елхово-Болярово. Същите могат да бъдат получени и на място в офиса на МИГ-Елхово-Болярово.

Нели Кадиева
Изпълнителен директор на
СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

заповед на ИД
вътрешни правила
Приложение 1 – заявление
Приложение 2- CV
Приложение 3 – декларация
Приложение 4 – контролен лист