ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 31.10.2017 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на член на Управителния съвет;
  2. Избор на нов член на Управителния съвет;
  3. Разни.

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

ДАНИЕЛА МИНКОВА

Изтегли покана