ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания по популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

МИГ – Елхово – Болярово кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи и обучение, организирани във връзка със Споразумение № РД 50-143/21.10.2016г. за изпълнение на стратегия на ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Събитията се организират за потенциални бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР от територията на общините Елхово и Болярово.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СВОМР И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
• Информационна среща в град Болярово, зала на Община Болярово на 21.12.2017 г. от 9:00 часа,.
• Информационна среща в село Стефан Караджово, община Болярово, залата на Народно читалище „Стефан Караджа-1904 г.“ на 21.12.2017 г. от 11:30 часа
• Информационна среща в село Кирилово, община Елхово, залата на Народно читалище „Съгласие-1930 г.“ на 22.12.2017 г. от 10:30 часа.
• Информационна среща в град Елхово, зала „Елхово“ на Община Елхово, ул.“Търговска“ № 31 на 22.12.2017 г. от 13:00 часа.

Целта на информационните срещи е повишаване информираността на потенциалните бенефициенти относно възможностите за кандидатстване към СВОМР на МИГ-Елхово-Болярово.
ОБУЧЕНИЕ

Обучение на екипа и членове на общото събрание относно отговорностите, свързани с администриране изпълнението на СВОМР, процедури, правила, мониторинг ще се проведе в периода 28.12.2017 г. – 29.12.2017 г. в гр.Елхово, ул.“Родопи“ №1, залата на Читалище „Развитие 1893“ гр.Елхово. Целта на обучението е участниците в него да бъдат запознати с отговорностите по изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

МИГ – Елхово – Болярово кани всички заинтересовани лица за участие в събитията.