ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания по популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово кани всички заинтересовани лица да вземат участие в ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ която ще се проведе на 21.12.2017 г. от 9:00 часа в гр.Болярово, зала на Община Болярово.

Информационната среща се организира във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За допълнителна информация и връзка:
гр.Елхово, ул “Калоян“ № 13, етаж 2
тел.087/9296905, E-mail:elhovo_lider@abv.bg

С уважение,
Нели Кадиева
Изпълнителен директор на
МИГ – Елхово – Болярово