ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 23.04.2018 г. от 17:00 ч.

Поканени за участие са всички членове на сдружението.

Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, ет.2 в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ и ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  • Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“;
  • Вземане на решение за промени в Устава на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“;
  • Приемане на годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ за 2017 г.;
  • Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ за 2017 г.;
  • Разни.

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация в офиса на сдружението на адрес: гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, ет.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“
ДАНИЕЛА МИНКОВА

Покана ОС 23.04.2018 сканирана