СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150

ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 На основание решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово” по Протокол № 84 от 20.12.2018 г. е извършена промяна в Насоките за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за коригиране на явна техническа грешка.

Промяната се състои в корекция на съдържанието на Приложение 6а – Бизнес план от Документите за попълване към Условията за кандидатстване, в който документ е добавена информация за МИГ-Елхово – Болярово и е премахната информация, несъответстваща на процедурата.

Съобщение 6.4.1