РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.077

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 3 от 10.10.2018 г. на Заместник-председателя на УС и решение на УС № 1 от Протокол № 80 от 21.11.2018 г. за одобрение на Оценителен доклад № 1 от 19.11.2018 г. по процедура BG06RDNP001-19.077 Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И

РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.077

по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

 

Номер на ПП Кандидат Наименование Одобрено БФП (лв.)
BG06RDNP001-19.077-0005 ОБЩИНА ЕЛХОВО Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово 330 685,94
BG06RDNP001-19.077-0001 ОБЩИНА ЕЛХОВО Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово 390 988,61
BG06RDNP001-19.077-0006 Община Болярово Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово 51 574,26
BG06RDNP001-19.077-0002 ОБЩИНА ЕЛХОВО „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ 248 954,23
BG06RDNP001-19.077-0004 Община Болярово Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 52 476,65
BG06RDNP001-19.077-0003 ОБЩИНА БОЛЯРОВО „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово” 98 652,00
BG06RDNP001-19.077-0007 Община Болярово Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение 42 457,09

Списъкът можете да изтеглите от тук

Всички 7 подадени проектни предложения са одобрени и предложени за финансиране, като общата сума на безвъзмездната финансова помощ на предложените за финансиране проектни предложения е 1 215 788,78 лева при одобрен бюджет на мярката 1 222 394,00 лева.

Проведената процедура е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.