РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 2 /30.01.2019 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1.1 от Протокол № 89 от 15.03.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1-1 от 12.03.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.150, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И

РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

Предложени за финансиране „стандартни“ проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.150

Одобрено БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат
97 791,50 BG06RDNP001-19.150-0003 Закупуване на оборудване и машини за цех за производство на метални елементи. Инвестмънт Груп БГ ООД
97 763,81 BG06RDNP001-19.150-0004 Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност „ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА – СТЕЗИВЕТ“ EООД
62 220,00 BG06RDNP001-19.150-0006 Закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЕТ

  

Предложени за финансиране „малки“ проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.150

 

Одобрено БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат
29 313,90 BG06RDNP001-19.150-0005 Закупуване на плоско печатен принтер за изработка на снимки върху камък Антоний Михаилов Чобанов (Булстат за свободни професии)
20 271,99 BG06RDNP001-19.150-0002 Подобряване капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги в предприятието на  ЕТ „ГИДИС –Стоянка Тренева”  чрез закупуване на  специализирано професионално  офис  оборудване. ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“ (ЕИК: 128510921)

 

Подробният списък, включително и оценките, можете да изтеглите от тук

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАТ ОЦЕНКА, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ

ПО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

Одобрено БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат
96 978,19 BG06RDNP001-19.150-0001 „Надстройка на сграда с идентификатор 27382.500.1827.2 за фитнес зала и преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1827.2.3“ „ЗАЛАТА НА КРИС – ЗДРАВЕ, ФИТНЕС и АТЛЕТИЗЪМ“ ЕООД
53 797,90 BG06RDNP001-19.150-0008 Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в магазин за строителни материали ВЕЗНИ – ЯНКА МАНОЛОВА ЕТ

Подробният списък, включително и оценките, можете да изтеглите от тук

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ

ПО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

По мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

Номер на ПП Наименование Кандидат
BG06RDNP001-19.150-0007 „Ремонт и оборудване на цех за производство на пластмасови и гипсови изделия“ ЕКОПЛАСТИК ЕООД

Булстат: 128596799

Подробният списък, включително и мотивите за отхвърляне, можете да изтеглите от тук

Общата сума на Безвъзмездна финансова помощ за оценените, одобрени и класирани стандартни проекти по процедура BG06RDNP001-19.150 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ е 408 551,40 лева, а  общият размер на безвъзмездната финансова помощ за стандартни проекти по настоящата процедура е 328 579,20 лева.

 

Общата сума на заявената и одобрена Безвъзмездна финансова помощ за малки проекти по процедура BG06RDNP001-19.150 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ е 49 585,89 лева, а  общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Малки проекти по настоящата процедура е 82 144,80  лева.

Проведената процедура е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.