Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 10.06.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г.

Актуален Индикативен график за приеми на проектни предложения през 2019 г. можете да разгледате тук: http://www.migelhovo.org/?page_id=2711