Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения по СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 26.08.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г.

Актуален Индикативен график за приеми на проектни предложения през 2019 г. можете да разгледате в предоставен линк под тази публикация.

АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА