„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на местната инфраструктура

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет от 1 222 394 лева., която има за цел да подобри основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ – Елхово – Болярово, да осигури адекватни условия за живот и заетост.

Целта на мярката се постига чрез следните дейности: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, общински сгради, обекти, свързани с културния живот; изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на социална, спортна и образователна инфраструктура.

През 2018 г. се проведе прием по мярката, по който постъпиха седем проектни предложения, подадени от община Елхово и община Болярово. Проектните предложения са свързани с изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, детски площадки, създаване на спортна инфраструктура; реконструкция и рехабилитация на тротоари; ремонт, подобряване на състоянието и оборудване на сградите на седем читалища на територията на община Елхово и община Болярово.

Одобрени от МИГ – Елхово – Болярово проекти свързани с изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, детски площадки, създаване на спортна инфраструктура са на стойност 424 717, 29 лева.

Одобрени от МИГ проекти за реконструкция и рехабилитация на тротоари са на стойност 443 465, 26 лева.

Одобрените от МИГ проектни предложения за ремонт, подобряване и оборудване на сгради на читалища е на стойност 347 606, 23 лева.

Всички седем подадени проектни предложения са одобрени от комисията за подбор на проекти, назначена от МИГ – Елхово – Болярово и подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”.  Общата сума на безвъзмездната финансова помощ на проектни предложения е 1 215 788,78 лева.

Към момента не се планира втори прием по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: http://www.migelhovo.org/ , както и в офиса на  Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“: град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2, тел: 0879 296 905, e-mail: elhovo_lider@abv.bg