История


Местна инициативна група – Елхово е учредена на 21.04.2010 година от 58 физически и юридически  лица по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Създадена като публично-частно партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), МИГ-Елхово е независима и доброволна организация на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор  от територията на община Елхово, която се основава на принципите на равенството и взаимопомощта.

Съдебният акт за регистрация в Ямболски окръжен съд на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово” е издаден с Решение №145 от 20.09.2010 год.  по фирмено дело №17 по описа на Ямболски окръжен съд за 2010 година, а Акта за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ  чрез Удостоверение №009 от 22.10.2010 г.  на Министерство на правосъдието.

Основната цел на МИГ-Елхово е устойчивото развитие на територията на община Елхово, като за целта се прилага интегрирана  Стратегия за местно развитие (СМР).

Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово е разработена в рамките на проект № 431-2-03-24 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група  на територията на Община Елхово”, изпълняван от Община Елхово и финансиран по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) по договор № РД 50-206/03.06.2009.

Процесът на разработване на Стратегията започна през юни 2009 година с установяването на хората, обществените институции, фирмите, отраслите, структурите на гражданското общество, професионалните сдружения, културни институти, организации в подкрепа на бизнеса, институциите за обучение и останалите групи, които представляват активната част  местната общност и  оказват влияние върху процесите на развитие на територията.  Уменията, опитът и ресурсите на групите от заинтересовани страни в общите усилия допринесе за цялостния процес на изготвяне на Стратегията за местно развитие и  изграждането на  плодотворни дългосрочни партньорства между обществения, частния и неправителствения сектор.  В периода юни – септември 2009  бе извършено  проучване и  оценка на територията, с цел  установяване на природните, обществените, частните и неправителствените ресурси; събирането и анализа на наличната и най-важна  количествена и качествена информация и изграждане на база данни  и на системи за управление на данните за нуждите на подготовката на Стратегията за местно развитие.

При разработването на Стратегията за местно развитие  бе приложен интегриран подход, обхващащ социалните, екологичните, материалните и икономическите аспекти на развитието на територията. Участниците  в процеса на разработване представители на  местните власти и на основните групи заинтересовани страни от стопанския и нестопанския сектор бяха изправени пред предизвикателството да балансират  икономическо развитие с екологичните и социалните потребности на местните общности. Поради обществения  характер на стратегията бе прието, че за успешното й разработване работните групи (екипи) следва да имат интердисциплинарен и междуинституционален характер. Сформирани бяха шест работни групи по определени тематики и проблемни области на Стратегията за местно развитие : „Инфраструктура и околна среда”; „Образование и култура”; „Социални дейности, спорт и здравеопазване”; „Малък и среден бизнес”; ”Младежи и младежки инициативи”; „Роми и интеркултурна среда”. Работата на така сформираните работни партньорства намери израз в провеждането на 18 заседания на групите в периода юли – септември 2009 година. Ангажирането  в тях на представители на заинтересованите страни с различна  професионална, техническа, политическа и финансова отговорност по въпросите, обхванати от стратегията за местно развитие засили подкрепата на тези страни за Стратегията и укрепи тяхното доверие към процеса на нейното изготвяне и бъдещо прилагане.

 Решаващ етап от разработването на Стратегията за местно развитие бе  постигането на  консенсус между заинтересованите страни за предпочитаното  бъдеще на територията на МИГ-Елхово и по отношение на определените цели и  приоритетните насоки на развитие, както и конкретизирането на  мерките, дейностите и финансовите параметри на  Стратегията за местно развитие. Конкретните действия в тази насока бяха проведеното на 26 февруари 2010 година обществено обсъждане, както и информационните и работни консултативни срещи и обществени обсъждания с представители на местните  власти, бизнеса, НПО, неформални лидери, медии, осъществени в периода февруари–август 2010 година.  За периода на подготовката  на Стратегията са проведени 29 информационни срещи, 24 работни срещи, обучени са 175-ма представители на бизнеса, НПО, местни власти и неформални лидери. Разпространи са 1000 броя дипляни, 200 броя брошури. Осъществени са 74 публикации в печатни и електронни медии. В дейностите по информиране и консултиране бяха обхванати всички 22 населени места на територията на МИГ-Елхово.