Територия


Мeстна инициативна група – Елхово осъществява своята дейност  на територията на община Елхово, област Ямбол, Република България. Територията на МИГ-Елхово изцяло съвпада с административните граници на община Елхово и обхваща всичките 22 населени места в общината.

Територията на МИГ-  Елхово възлиза на 702 кв.км. и е разположена в югоизточната периферна част на Република България, заема най-южната част на Ямболска област и включва земите от средното течение на река Тунджа.

На юг границата на територията съвпада с държавната граница на  Република България с Република Турция.

Общият  брой на населението в  територията на МИГ – Елхово  към 01.02.2011 година е представен в таблица 1 :

Територия Общо В градовете В селата
На МИГ всичко мъже жени Всичко мъже жени всичко мъже жени
Елхово 16 219 8 053 8 166 10 552 5 177 5 375 5 667 2 876 2 791

Източник: Национален статистически институт – Преброяване 2011

Гъстотата на населението на територията на МИГ –Елхово  възлиза на 23 души на кв. км. Това е 1.7 пъти по малко от гъстота на населението на Ямболска област (39 д/кв.км), близо 2,5 пъти по-малко от тази на Югоизточен планов регион (56 д/кв.км.) и  близо три пъти по малко от средната за страната ( 71 д/кв.км.)

В  таблица № 2 са представени обобщено основните данни за общините /териториите , които попадат в територията ма МИГ-Елхово:

ВИД НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
Град Елхово 10552
Село Борисово 85
Село Бояново 700
Село Вълча поляна 117
Село Голям Дервент 61
Село Гранитово 607
Село Добрич 93
Село Жребино 170
Село Изгрев 597
Село Кирилово 321
Село Лалково 104
Село Лесово 616
Село Малко Кирилово 18
Село Маломирово 360
Село Малък манастир 513
Село Мелница 295
Село Пчела 447
Село Раздел 237
Село Славейково 24
Село Стройно 37
Село Трънково 163
Село Чернозем 102

Източник: Национален статистически институт – Преброяване 2011