Екип на управление


Нели Кадиева
Изпълнителен директор

Отговаря за цялостния процес на прилагане и финансово управление на
Стратегията за местно развитие.

Милена Гендова
Експерт

Отговаря за съблюдаването и прилагането на процедурите по информиране,
консултиране, набиране, оценка, изпълнение от страна на бенефициентите, мониторинг и отчитане на проектите по СМР в съответствие със заложените мерки и предвидени в тях дейности.