Проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони“

Проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие  в селските райони“ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по Ос 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. В края на месец юли беше подписан договора за изпълнение на проект за междурегионално сътрудничество...

МИГ – ЕЛХОВО НАБИРА ОФЕРТИ ЗА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Местна инициативна група – Елхово информира интересуващите се лица и фирми, че стартира процедура по избор на изпълнител за извършване на услуги за популяризиране, информиране и публичност на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово“ за 2014 г. чрез събиране и оценка на 3 /три/ оферти. Интересуващите се от участие могат...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

В офиса на МИГ-Елхово на 09.07.2014г. от 12:00 часа ще бъдат отворени офертите по обявената процедура за „Организиране и провеждане на обучения, семинари и учебни посещения за оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ-Елхово, бенефициенти от публичния и частния сектор и за неформални местни лидери във връзка с...

Пакет с документи по публична покана №9031340

„Организиране и провеждане на обучения, семинари и учебни посещения за оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ-Елхово, бенефициенти от публичния и частния сектор и за неформални местни лидери във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2014.“ 1. Дейност „Организиране на...

Община Елхово сключи договор по мярка 226 от ПРСР 2007 – 2013 година, включена в Стратегията за местно развитие на МИГ – Елхово ( 2012 – 2015).

На 16.04.2014г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година, включена в Стратегията за местно развитие на МИГ – Елхово ( 2012 – 2015). Договорът беше сключен...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 29.04.2014 г. от 17.30 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за...