СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА ЕТАПА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  № Подадено Заявление № и дата на подаване Наименование на проект  и кандидат Основание за недопустимост  1 РД50-85/312/49 от 21 март 2014 г. Създаване и управление на Информационен център „Тракийски слънца“ „Тракийски слънца“ ЕООД   Инвестицията попада в Зона Натура 2000. Дервенски възвишения и Дервенски възвешения 1. Не е...

Приключи приемът на проекти по мерки 121 и 312 от стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово

На 17 феруари 2014 година приключи приемът на заявления за подпомагане  по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на  МИГ-Елхово. Подадени са общо 5 проектни предложения от земеделски производители и микропредприятия и останалите допустими бенефициенти...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – Удължен е крайният срок за сключване на договори с получателите на финансова помощ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ, Уважаеми кандидати за финансова помощ, Уведомяваме ви, че съгласно публикувана в ДВ, бр.107 от 13.12.2013  промяна в  Наредба № 23  от 18.12.2009 година на МЗХ и сключен  анекс към договор № РД50-85/13.06.2012  за изпълнение на СМР на МИГ-Елхово,  крайният срок за сключване на договори с получателите на финансова...

Първите два договора на МИГ-Елхово са вече факт

Сдружение местна инициативна група-Елхово подписа два договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „прилагане на стратегии за местно развитие“. МИГ– Елхово приключи 2013 г. и започна 2014 г. с две хубави новини: вече са факт първите два договора за финансово подпомагане с Общиан Елхово. Сключени са два договора...

Нели Кадиева е новият изпълнителен директор на МИГ-Елхово

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово“, има нов изпълнителен директор. Това е Нели Кадиева, която премина през конкурсна надпревара, стартирала в края на месец август, след като тогавашният изпълнителен директор депозира своята оставка. Нели Кадиева ще отговаря за цялостния процес на прилагане и финансово управление на стратегията...

МИГ-Елхово ще проведе обучение на неформални лидери

Във връзка с изпълнение на заложените за изпълнение дейности за 2013 година на МИГ-ЕЛХОВО на 19 и 20 октомври от 10.00 часа в залата на хотел „Диана” в град Елхово с адрес ул. “Ал. Стамболийски” №59А, ще се проведе двудневно обучение на 20 неформални лидери на тема „Работа с целевите...