СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПРЕМИНАЛИ ПЪРВИ ЕТАП – АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ОТ КОНКУРСА ЗА НАБИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ЕЛХОВО

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ ПРЕМИНАЛИ ПЪРВИ ЕТАП – АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ОТ КОНКУРСА ЗА НАБИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ЕЛХОВО № Вх.№ и дата на подаване на заявлението Име, презиме, фамилия 1 2/14.09.2012 Марийка...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО НЕДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ

С П И С Ъ К  НА КАНДИДАТИТЕ  ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО НЕДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ   № Вх.№ и дата на подаване на документите Име, презиме, фамилия Основание за недопустимост 1 1/11.09.2012 Борислав Илиев Попов Липсват документи удостоверяващи трудов и професионален...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 29.10.2012 г. от 17.30 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Търговска” № 63, ет.3 – залата на Европейски...

Търсят се външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово

На основание решение по протокол № 9 от 16.08.2012 г. на Управителния съвет на Местна инициативна група – Елхово във връзка с чл. 24  на Наредба          № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по...

В Елхово се проведе информационен семинар за мерките по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

В конферентната зала на хотел Диана в гр. Елхово се проведе семинар на тема  „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР (2007-2013г.)”. Целта на срещата бе да се популяризира и подобри нивото на информираност на заинтересованите лица и групи относно възможностите, които дават...

Представител на МИГ-Елхово участва в национална среща на представителите на всички МИГ-ове в страната

Местни инициативни групи (МИГ), от цяла България се събраха по покана на МИГ-Тунджа, за да обсъдят Устава на бъдещата асоциация “Българската национална ЛИДЕР мрежа”. Дейността на МИГ-овете ще е насочена предимно към периода 2014-2020 година за развитие на селските райони. Разработката на стратегии за развитие на малки общини-селски, планински или...