Местна инициативна група – Елхово организира ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини. На 30 март 2016 г. ще се организират две обществени обсъждания на разработваната стратегия: На 30.03.2016 г. в зала на НЧ „Развитие...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 26.02.2016г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за участие...

Местна инициативна група – Елхово организира Информационна конференция на тема „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи“

Местна инициативна група – Елхово провежда кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на тази кампания МИГ – Елхово организира Информационна конференция на тема:  „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности...

Местна инициативна група – Елхово оранизира Информационен семинар в град Болярово на тема „Водено от общностите местно развитие: Възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020“

Местна инициативна група – Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. На 8 февруари 2016 г. бяха организирани две информационни срещи в град Болярово за представяне на подхода Водено от общностите местно...

Местна инициативна група – Елхово организира Информационен семинар на тема „Водено от общностите местно развитие: Възможности за финансиране на бизнеса ПРСР 2014-2020“

Местна инициативна група – Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на кампанията са планирани 5 информационни семинара, насочени към информиране на заинтересованите страни от територията на Местната инициативна група...

Местна инициативна група – Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово

Местна инициативна група – Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на кампанията са планирани 4 събития, като първите две ще се проведат на територията на община Елхово: 27 януари...