ЗАПОЧВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО

На 7.12.2015 г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група –...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО ОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЕЛХОВО

В края на периода на изпълнение на Стратегията за местно развитие Местна инициативна група – Елхово организира обществено обсъждане на резултатите и постиженията от реализацията на СМР на територията на МИГ Елхово и на резултатите от проучване и анализ на въздействието. Целта на събитието е да се представят пред обществеността...

МИГ Елхово отново организира изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група Елхово“ 19-20 септември 2015г.

За втори пореден път МИГ – Елхово организира изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група – Елхово“. На 19 и 20 септември 2015 г. на централния площад в град Елхово ще се представят фирми, земеделски производители и организации.  Официалното откриване на бизнес изложението е на 19...

Пакет с документи по публична покана № 9045269

„Реализиране и излъчване на видео филм и подготовка и публикуване на тематични публикации на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово“ за 2015 г.“ 1.Дейност Реализиране и излъчване на видео филм – минимална продължителност 50 минути с прогнозна стойност 1500 лв. без ДДС; 2.Дейност Подготовка и публикуване на тематични публикации в...

Пакет с документи по публична покана № 9045240

Изработване на рекламни и печатни материали на СНЦ Местна инициативна група- Елхово за 2015г. 1.Дейност 1 Изготвяне на рекламни комплекти:работен бележник и химикал, папка, шапка и ключодържател с логото на МИГ Елхово,ЕС,ПРСР, и ЛИДЕР -200 комплекта с прогнозна стойност 2500,00 лв.без ДДС; 2.Дейност Подготовка, текстообработка, превод, дизай, пред-печат и отпечатване...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово“ на основание чл.2б от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.08.2015 г. от 17.30 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за...