ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания по популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово кани всички заинтересовани лица да вземат участие в ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания по популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. МИГ – Елхово – Болярово кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи и обучение, организирани във връзка със Споразумение № РД 50-143/21.10.2016г. за изпълнение на...

Индикативни годишни работни програми

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА...

Списък на одобрени външни експерти оценители

Списък на одобрени външни експерти оценители...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 31.10.2017 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Поканени...

Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“

Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ На основание решение Решение по т. 4 по Протокол № 64 от 08.09.2017 г.  на Управителният съвет на Местна инициативна...