Пакет с документи по публична покана № 9040980

1.Дейност „Организиране и провеждане на младежко изложение – младежки базар – на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ-Елхово с прогнозна стойност 1 792,84 лв. без ДДС, включва 30 участника, продължителност 2 дни; 2.Дейност Организиране на кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”...

Проведено проучване и анализ на постигнатите резултати от прилагането на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група-Елхово

РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД от проучване и анализ на постигнатите резултати от прилагането на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група-Елхово...

Обучение „Управление на промяната: инструмент за успешно развитие на територията на МИГ Елхово”

На 27 и 28 март 2015 г. в Еко-център «Румика», с. Маломирово, се проведе обучение на тема: „Управление на промяната: инструмент за успешно развитие на територията на МИГ Елхово”. В обучението участваха 15 души: представители на екипа, членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Местна инициативна група –...

МИГ – Елхово организира обучение за неформални местни лидери на тема „Екипна ефективност: фактор за успешно развитие на местните общности“

На 24 и 25 март 2015 г. се организира обучение на 15 неформални местни лидери на тема „Екипна ефективност: фактор за успешно развитие на местните общности“. Двудневното обучение се проведе в село Маломирово, Еко-център «Румика». Обучението беше насочено към повишаване на знанията на местни лидери за прилагане на екипна ефективност...

МИГ – Елхово организира семинар за обучение на бенефициенти по сключени договори за отчитане на проекти по мерките на СМР

На 23 март 2015 г. Местна инициативна група – Елхово организира еднодневен семинар за обучение на 20 представители на бенефициенти по сключени договори към Стратегията за местно развитие. Обучението беше насочено към повишаване на знанията на участниците за правата и задълженията им по отчитане на проекти по мерките на СМР....