Актуално

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА от 28.04.2017 год....

МИГ Елхово-Болярово организира конференция за представяне на одобрената Стратегия

Местна инициативна група Елхово-Болярово организира конференция за представяне на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи Местна инициативна група – Елхово – Болярово се обръща към жителите на община Елхово и община Болярово, бенефициенти, представители на местната власт, местния...

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА

Индикативен график на МИГ-Елхово-Болярово Подробен индикативен график на МИГ-Елхово-Болярово...

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ

Местна инициативна група – Елхово – Болярово има удоволствието да съобщи на всички жители на нашите общини, на всички интересуващи се от инвестиции в тези територии, колеги и всички, които бяха и са съпричастни с работата ни, че Стратегията за водено от общностите местно развитие за новия период на ПРСР...

ПОКАНА ЗА СВИКВАМЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Елхово-Болярово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 01.11.2016 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе 8 гр.Елхово, ул.”Калоян” № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”. Поканени за участие са...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.05.2016г. от 12.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Родопи“ №1, Зала на НЧ „Развитие 1893“....