Актуално

Търсят се външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Елхово

На основание решение по протокол № 9 от 16.08.2012 г. на Управителния съвет на Местна инициативна група – Елхово във връзка с чл. 24  на Наредба          № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по...

В Елхово се проведе информационен семинар за мерките по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

В конферентната зала на хотел Диана в гр. Елхово се проведе семинар на тема  „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР (2007-2013г.)”. Целта на срещата бе да се популяризира и подобри нивото на информираност на заинтересованите лица и групи относно възможностите, които дават...

Представител на МИГ-Елхово участва в национална среща на представителите на всички МИГ-ове в страната

Местни инициативни групи (МИГ), от цяла България се събраха по покана на МИГ-Тунджа, за да обсъдят Устава на бъдещата асоциация “Българската национална ЛИДЕР мрежа”. Дейността на МИГ-овете ще е насочена предимно към периода 2014-2020 година за развитие на селските райони. Разработката на стратегии за развитие на малки общини-селски, планински или...

Започна провеждането на консултации на потенциалните бенефициенти по мерките на стратегията на МИГ-Елхово

През месец август започнаха консултациите за разясняване на условията за кандидатстване по обявените покани по мерките от Стратегията за местно развитие в Елхово. Информационните срещи и консултации ще се проведат в офиса на МИГ „Елхово”, който се намира на на ул. Белград №1 ет.2  /до главния  вход на „Яница“ АД/...

МИГ-Елхово сключи договор за финансиране на Стратегията за местно развитие по ос 4 “Лидер” на Програмата за развитие на селските райони

МИГ-Елхово е една от деветнадесетте местни инициативни групи, които сключиха договори за финансиране на Стратегиите за местно развитие по ос 4 “Лидер” на Програмата за развитие на селските райони. На официалната церемония по подписване на договорите в Гранитна зала на Министерски съвет присъстваха министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов,...

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” получи одобрение за финансиране

Със Заповед № РД 09-567/23.04.2012 година на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, Местна инициативна група – Елхово е одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Финансирането ще се осъществи по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка 431-1 „Управление...