Актуално

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на <strong><u>информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

Покана за участие в информационна среща

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

Промяна в Индикативен график за приеми на проектни предложения към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово.

МИГ – Елхово – Болярово съобщава, че поради липсата на информация от страна на ДФЗ за проведените първи приеми по следните мерки от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан-ски продукти“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции...

Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения по СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 26.08.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г. Актуален Индикативен график...

Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 10.06.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г. Актуален Индикативен график...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25.06.2019 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“...