Актуално

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 2 /30.01.2019 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1.1 от Протокол № 89 от 15.03.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1-1 от 12.03.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.150, Мярка 6.4.1....

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти “ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.130

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 1 от 08.01.2019 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1 от Протокол № 88 от 21.02.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 4.2- 1 от 18.02.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.130...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.104

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 4 /11.12.2018 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1.1 от Протокол № 87 от 30.01.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 4.1-1 от 25.01.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.104, Мярка 4.1....

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ДО 31.12.2018 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 6.4.1...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”  На основание решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово” по Протокол № 84 от 20.12.2018 г. е извършена...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.130 ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”  На основание решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово” по Протокол № 83 от 19.12.2018 г. е извършена...