Актуално

МИГ – Елхово – Болярово организира двудневно обучение за местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На 02 и 03 ноември 2018 г. от 9:30 часа в залата на „Читалище Развитие 1893“ гр. Елхово, гр. Елхово на ул. „Родопи“ № 1 ще се проведе обучение на 20 местни лидери във връзка с изпълнение на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово по Програма за развитие на...

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.104 ПО МЯРКА 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма...

“Процедура за прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово одобри обява, насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”. Моля, имайте предвид, че процедурата за прием не е стартирала все още,...

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077 ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.077 И ОТГОВОРИ...

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

Двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно „Възможности за финансиране на местни общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.“ Обучението ще се проведе на 14.09.2018 г. и 15.09.2018 г. от 9:30 часа в гр.Елхово, зала на Читалище „Развитие 1893“, ул....

Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077 ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони...