Актуално

Списък на одобрени външни експерти оценители

Списък на одобрени външни експерти оценители...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 31.10.2017 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Поканени...

Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“

Конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ На основание решение Решение по т. 4 по Протокол № 64 от 08.09.2017 г.  на Управителният съвет на Местна инициативна...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 26.09.2017 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“...

Индикативни годишни работни програми

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Елхово-Болярово” на основание чл.2б от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 02.06.2017 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.”Калоян” №...