„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел да подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.

Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобряване условията на труд, условия на производство; качеството на произвежданите земеделски продукти; осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

В края на 2018 г. се проведе прием по мярката, по който постъпиха десет проектни предложения, в срока определен за кандидатстване. Проектите са подадени от земеделски стопани и юридически лица, изпълняващи дейността си на територията на община Елхово и община Болярово. По процедурата има и две проектни предложения, които са подадени след крайния срок за кандидатстване и не са разглеждани от комисията.

Постъпилите проектните предложения са свързани със закупуване на земеделска техника, специализиран селскостопански инвентар, разширяване и подобряване на силозни и животновъдни стопанства, дейности за подготовка на терен за засаждане на трайни насаждения.

Подадените в срок проекти са разгледани, оценени и класирани от комисията за подбор, назначена от МИГ – Елхово – Болярово, както следва:

– шест проекта са одобрени и предложени за финансиране, на обща стойност 350 804,89 лева.

– три проектни предложения, на обща стойност 282 898,16 лева, успешно преминават оценка, но остават в списък с резервни проектни, тъй като за тях не достига финансиране.

– един проект е отхвърлен, тъй като не преминава успешно оценката за административно съответствие и допустимост.

След проведен първи прием по процедура за подбор на проектни предложения Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ предложените за финансиране проектни предложения са на обща стойност 350 804,89 лева, резервни проекти на стойност 282 898,16 лева, при бюджет на мярката 410 724 лева.

Процедурата и проектите подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”.

От одобрението на вече проведената процедури зависи и обявяването на следващи прием по същата мярка, тъй като едва след получаване на заповед от ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който да обяви като наличен по процедурата.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: https://www.migelhovo.org/ , както и в офиса на  Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“: град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2, тел: 0879 296 905, e-mail: elhovo_lider@abv.bg