Резултати от дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва седем мерки с бюджет за финансиране на проекти на местната общност на обща стойност 2 933 745 лв. Стратегията се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

До момента (декември 2019 г.) са подготвени, обявени и проведени общо четири приема на проектни предложения в ИСУН 2020, по следните мерки:

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с проведен прием до 08.10.2018 г. и приключила оценка от комисия за подбор на проектни предложения, назначена от МИГ – Елхово – Болярово, през ноември 2018 г.

4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с проведен прием до 10.12.2018 г. и приключила оценка от комисия за подбор на проектни предложения, назначена от МИГ – Елхово – Болярово, през януари 2019 г.

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с проведен прием до 07.01.2019 г. и приключила оценка от комисия за подбор на проектни предложения, назначена от МИГ – Елхово – Болярово, през февруари 2019 г.

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с проведен прием до 28.01.2018 г. и приключила оценка от комисия за подбор на проектни предложения, назначена от МИГ – Елхово – Болярово, през март 2019 г.

По проведените приеми са подадени общо 26 проектни предложения, от които:

  • 19 проектни предложения са одобрени от МИГ,
  • 5 проектни предложения успешно преминават оценка, но остават в списък с резервни проектни, тъй като за тях не достига финансиране,
  • 2 проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно съответствие и допустимост.

Проведените процедурите и подадените по тях проектни предложения подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”, откъдето уверяват, че правят всичко възможно да преодолеят забавянето  от една година в сроковете за произнасяне и договаряне.

От одобрението на вече проведените процедури зависи и обявяването на следващи приеми по същите мерки, тъй като едва след получаване на заповед от ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който да обяви като наличен по съответната мярка.

През 2020 г. предстои отваряне на приеми по останалите мерки от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово, както и втори приеми по досега проведените процедури, при наличие на останал финансов ресурс след одобрението от страна на ДФЗ.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР, финансирани от ЕЗФРСР е до 30 юни 2023 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: https://www.migelhovo.org/ , както и в офиса на  Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“: град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2, тел: 0879 296 905, e-mail: elhovo_lider@abv.bg.