„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово и създаване на нови работни места, намаляване на бедността, разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.

Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово, които водят до подпомогнат развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти и други неземеделски дейности, развитие на туризма, производство и продажба на продукти.

Пред декември 2018 г. и началото на януари 2019 г. се проведе прием на проектни предложения по мярката. Постъпиха осем проектни предложения свързани с ремонт, преустройство и закупуване на оборудване в подкрепа на кандидати юридически лица и еднолични търговци извършващи дейности на територията на община Елхово и община Болярово.

Всички проектни предложения са разгледан, оценени и класирани от комисията за подбор на проекти, определена от МИГ – Елхово – Болярово, както следва:

– пет  проекта са одобрени и предложени за финансиране, на обща стойност 307 361,20 лева.

– два проекта, на стойност 150 776,09 лева, успешно преминават оценка, но остават в списък с резервни проектни, тъй като за тях не достига финансиране.

– един проект е отхвърлен, тъй като не преминава успешно оценката за административно съответствие и допустимост.

След проведен първи прием по Мярка 6.4.1.  предложените за финансиране проектни предложения са на обща стойност 307 361,20 лева и резервни проекти на стойност 150 776,09 лева, при бюджет на мярката 410 724 лева.

Процедурата и проектите подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”.

От одобрението на вече проведената процедури зависи и обявяването на следващи прием по същата мярка, тъй като едва след получаване на заповед от ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който да обяви като наличен по процедурата.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: https://www.migelhovo.org/ , както и в офиса на  Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“: град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2, тел: 0879 296 905, e-mail: elhovo_lider@abv.bg