ВТОРА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

На 11.02.2020 г. МИГ – Елхово – Болярово получи Заповед № 03-РД/5144 от 27.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104) от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“.

Приемът по мярката се проведе в периода от 23.10.2018 до 10.12.2018 г., като в определения срок за кандидатстване постъпиха десет проектни предложения на земеделски стопани и юридически лица, занимаващи се със земеделие и животновъдство на територията на община Елхово и община Болярово.

Подадените в срок проекти бяха разгледани, оценени и класирани от комисията за подбор, назначена от Управителния съвет на МИГ – Елхово – Болярово, чиято работа приключи на 25.01.2019 г.

Проведената от МИГ – Елхово – Болярово процедура по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР беше одобрена като законосъобразна от  ДФ ”Земеделие”.

В процеса на разглеждане на процедурата чрез случайна извадка от ДФ „Земеделие“ бяха проверени два проекта – един предложен за финансиране от МИГ и един от списък с резервни проектни предложения. В резултат на тази проверка за проектното предложение, одобрено за финансиране от МИГ – Елхово – Болярово, на ЗП Недялка Христова от с. Попово е изготвен административен договор и предстои неговото подписване.

Очакваме през следващите месеци Държавен фонд „Земеделие“ да извърши окончателна проверка за допустимост и за съответствие на останалите предложени за финансиране от МИГ – Елхово – Болярово проектни предложения с европейското право и националните правила, ПРСР 2014 – 2020 г. и със стратегията за ВОМР, с правилата за държавни помощи, включително за двойно финансиране, за основателност на предложените за финансиране разходи и други, след което с одобрените кандидати да се сключат административни договори.