Над 1 167 000 лева ще бъдат инвестирани в публична инфраструктура в Община Елхово и Община Болярово благодарение на одобрена процедура за проектни предложения на Местна инициативна група – Елхово – Болярово

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е включена в Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово и има за цел да подобри основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на двете общини и да осигури адекватни условия за живот и заетост. В края на 2018 г. се проведе прием на проектни предложения по мярката, по който постъпиха седем проектни предложения, подадени от община Елхово и община Болярово, на обща стойност 1 215 788,78 лева.

Процедурата за прием на проекти беше одобрена от Държавен фонд „Земеделие“ със Заповед № 03-РД/4200 от 08.10.2019 г. В края на месец април тази година бяха одобрени и проектните предложения, постъпили по тази мярка, като очакваните инвестиции чрез тези проекти в публична инфраструктура в Община Елхово и Община Болярово са на стойност малко над 1 167 000 лева.

Вече е факт и първият подписан договор по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Днес, 9 юни 2020 г., председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Христо Христов – кмет на община Болярово, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за  проект „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”.

Проектът предвижда инвестиция в частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 98 652 лв, а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 96 939 лв. Срокът за реализиране на проекта е до 30.06.2023 г.

В следващите няколко седмици очакваме да бъдат подписани и останалите договори по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.