МИГ – Елхово – Болярово подписа три договора с община Елхово за подобряване на инфраструктурата на територията

Кметът на Община Елхово Петър Киров и изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ Нели Кадиева подписаха три договора за изпълнение на проекти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дейностите по изпълнението на проектите предвижда реконструкция на тротоари на ул. “Ал. Стамболийски ”; изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово; реконструкция и ремонт на три читалищата в общината.

Проектът „Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 390 988,61 лв. и включва дейности по реконструкция на тротоарите на ул. Александър Стамболийски в частта от кръстовището на ул. „Трети март“ до изход-юг.

Проектът „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 330 685,94 лв. и включва дейности по изграждане на 8 детски площадки за игра. Четири от тях ще бъдат изградени в гр. Елхово и по една детска площадка ще бъде изградена в селата Изгрев, Бояново, Гранитово и Мелница.

Проектът „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 248 954,23 лв. и включва дейности по реконструкция и ремонт на читалищата в с. Трънково, с. Гранитово и с. Малък Манастир.

В следващите няколко седмици очакваме да бъдат подписани и останалите три договора по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.