През 2020 г. МИГ – Елхово – Болярово ще стартира мярка 8.6 за прием на проекти за подпомагане на първична преработка и търговия на горски продукти

МИГ – Елхово – Болярово подготвя стартирането на прием по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, която има за цел да създаде устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез ефективно използване на горските ресурси. Допустими за подпомагане са дейности по първична преработка и маркетинг на горски продукти. Дейността трябва да се осъществява на територията на община Елхово и община Болярово.

Бенефициентите  могат да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с:

  • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
  • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
  • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Общите допустими разходи за един проект са от 5 000 евро  (9 779 лева) до 100 000 евро (195 583 лева). Подпомагането по  мярка е до 50% от допустимите разходи по проекта и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97 790 лева).

Приканваме интересуващите се от кандидатстване по тази мярка от Стратегията за ВОМР да се обърнат към екипа на МИГ – Елхово – Болярово за допълнителна информация и консултации, както и да следят информацията на сайта – www.migelhovo.org.