Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за втори прием на проектни предложения по мярка 4. 2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., одобрени от Управителният съвет.

Целта на процедурата е модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, след проведен първи прием, е 147 221,95 лева.

Финансови параметри на стандартни проекти по мярка 4.2 към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 5000 евро (9779,15 лева)
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97791,50 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

  • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро (19 558,30 лева)
  • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 160 000 евро (312932,80 лева)

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на електронна поща: elhovo_lider@abv.bg, или в ИСУН 2020 в раздел Обществено обсъждане

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/64886ea3-cd4e-4fc1-9cf2-82e84620586c

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 28.07.2020 г. 23:59 ч.

Можете да изтеглите проект на документи от тук