ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО КЪМ КРАЯ НА 2020 ГОДИНА

Вече втори програмен период – почти 10 години, Местна инициативна група – Елхово – Болярово изпълнява стратегия за местно развитие, чрез която реално приближаваме помощта от ЕС до местните общности, до земеделците и животновъдите, до бизнеса, до публичните организации. Чрез подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – ЕЗФРСР, около 3 млн. лева европейски средства ще подпомогнат местното развитие на базата на реалните потребности на територията на общините Елхово  и Болярово.

От 2016 г. МИГ – Елхово – Болярово изпълнява одобрената стратегия и – макар и с известно закъснение поради независещи от нас причини – можем вече да кажем, че има сключени 8 договора към МИГ, финансирани от ПРСР – 3 с община Елхово, 3 с община Болярово, един договор за подкрепа на земеделски производител-животновъд и един – за дестилерия за етерични масла.

Към декември 2020 г. отчитаме следното изпълнение на Стратегията на водено от общностите местно развитие:

 • По Мярка  4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

След проведен първи прием през 2018 г. от МИГ – Елхово – Болярово са одобрени 6 проекта и има един сключен договор.

Процент на усвояване по одобрени от МИГ проекти по мярка 4.1 към декември 2020: 85,4 %

През 2021 г. планираме осъществяване и на втори прием по мярка 4.1 с индикативен бюджет 59 919,11 лева (след сключване на договорите за проектите от първи прием).

 • По Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

След проведени два приема по мярката – един в края на 2018 г. и един през 2020 г. от МИГ – Елхово – Болярово са одобрени 2 проекта и има един сключен договор.

Процент на усвояване по одобрени от МИГ проекти по мярка 4.2 към декември 2020: 62,80%

През 2021 г. планираме осъществяване и на трети прием по мярка 4.2 с индикативен бюджет 90 956,50 лева.

 • По Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности BG06RDNP001-19.150

След проведен първи прием през 2018 г. от МИГ – Елхово – Болярово са одобрени 5 проекта.

Процент на усвояване по одобрени от МИГ проекти по мярка 6.4.1 към декември 2020: 74,8 %

През 2021 г. планираме осъществяване на втори прием по мярка 6.4.1 с индикативен бюджет 103 363 лева. (след сключване на договорите за проектите от първи прием).

 • По Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

След проведен първи прием през 2018 г. от МИГ – Елхово – Болярово са одобрени 7 проекта. Сключени са 6 договора, които са в процес на изпълнение, и се очаква скоро да бъде сключен и последния, 7 договор.

Одобрените 7 проектни предложения са с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 1 214 076,52 лв. и са както следва:

Община Елхово

 • Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово
 • “Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово”
 • „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“

Община Болярово

 • Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово
 • Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово
 • „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”
 • Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение

Процент на усвояване по одобрени от МИГ проекти по мярка 7.2 към декември 2020: 99,31%

 • По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

В момента е активен първи прием по мярка 7.5 – от 21.12.2020 г., с краен срок 25.01.2021 г.

 • По мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

През 2020 г. беше обявен и проведен първи прием, без подадени проектни предложения. През 2021 предстои обявяване на втори прием.

 • По мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“

Предстои първи прием по мярката в началото на 2021 г.

През предстоящата 2021 година МИГ – Елхово – Болярово ще продължава да работи активно по изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като предстоят приеми по всички мерки с наличен финансов ресурс.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.