Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за прием по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014-2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.,

Цел на процедурата е развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал.

Конкретни цели на мярката: подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културно-историческото и природното наследство.

Допустими кандидати са:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГ – Елхово – Болярово;
 • Читалища от територията на МИГ;
 • Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.

По мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности, свързани с:

 1. Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт/ регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;
 2. Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
 3. Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с  местно значение от културно-историческото наследство на района, свързани с местната памет и  териториална идентичност, както и на терените около тях;
 4. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт, включително, но не изчерпателно:
 • Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
 • подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
 • създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
 • провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия туристически продукт / регионална колективна марка;
 1. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е  195 583 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване  на проектните предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата ИСУН 2020.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на електронна поща elhovo_lider@abv.bg , или в ИСУН 2020 в раздел Обществено обсъждане:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/201da4cc-a866-4178-b4a9-e217987e07f8

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 11.01.2021 г. 23:59 ч.

Можете да изтеглите проект на документи от тук