Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014-2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.,

Целта на процедурата е интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез ефективно използване на горските ресурси.

По мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности, свързани с преработка и маркетинг на горски продукти, включващи:

  • Дейности по изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • Дейности за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
  • Дейности за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
  • Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
  • Дейности за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  • Дейности по придобиване на ноу-хау, софтуер, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  • Дейности свързани с въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 156466,00 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване  на проектните предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата ИСУН 2020.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на електронна поща: elhovo_lider@abv.bg, или в ИСУН 2020 в раздел Обществено обсъждане:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7b421bdb-5442-4099-8586-f3b0b3b29ed9

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 03.02.2021 г. 23:59 ч.

Можете да изтеглите проект на документи от тук