МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.481

ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧEСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Развитие на туризма и туристическите ресурси на територията на МИГ – Елхово – Болярово. Интегрирано и устойчиво развитие чрез ефективно използване на ресурсите на територията – природни, исторически и културни.

Обосновка: Териториалният потенциал на МИГ – Елхово – Болярово е много богат – културно, историческо и природно наследство, което все още не е пълно оползотворено. За интегрирано и устойчиво развитие чрез ефективно използване на ресурсите на територията – природни, горски, исторически и културни е необходима подкрепа за инвестиции в инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура.

Очакваните резултати от подкрепата по мярка 7.5 се изразяват в създаване и обновяване на малка по мащаби инфраструктура за отдих, чрез ефективно използване на ресурсите на територията – природни, исторически и културни.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 1. Общините от територията на МИГ – община Елхово и община Болярово;
 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ, включително МИГ – Елхово – Болярово.
 3. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 6. Допустими разходи:

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

 1.  Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС..

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Трети прием:

Начален срок: 01.07.2021 г.

Краен срок: 02.08.2021 г. 17.00 часа.

Четвърти прием– при наличие на остатъчни средства след трети прием – през 2021 г.

 1. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, след проведен първи прием, е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
293 375 лева 264 037,50 лева 29 337,50 лева

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е левовата равностойност на 5000 евро (9779 лева)
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 150 000 евро (293370 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 5000 евро (9 779 лева)
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност на 150 000 евро (293370 лева).

Максималният общ размер на финансовата помощ получена по мярката за един кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  левовата равностойност на 100 000 евро за ЮЛНЦ.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово https://www.migelhovo.org/?page_id=2565, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

 

Критерии за избор на проекти точки
1.      Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие – 50 точки

§  до 100 души – 5 точки

§  от 101 до 200 души –  10 точки

§  от 201 до 500 души – 20 точки

§  от 501 до 1000 души – 30 точки

§  от 1001 до 2000 души – 40 точки

§  над 2000 души – 50 точки

50
2.      Проекти, осигуряващи интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 10
3.      Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети 10
4.      Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

·         – над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
5.      Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция / обект 10
6.      Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/ 10
ОБЩО 100

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения)

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население по критерий 1.

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: office@migelhovo.org

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org.

Въпроси и допълнителни разяснения

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: office@migelhovo.org, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!                           

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване: Обява и документи_мярка 7.5_МИГ-Елхово-Болярово-трети прием

Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.