ПОДПИСАН ПЪРВИ ДОГОВОР В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛКИ ДЕЙНОСТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

На 24.08.2021г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Стоянка Тренева-Димитрова  – представляваща ЕТ „ГИДИС – Стоянка Тренева“ подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва закупуването на специализирано офис оборудване, необходимо за подобряване на капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги, извършвани от ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“. Общата стойност на проекта е 27 029,33 лв., а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 20 271,99 лв.

Подписаният договор е първи по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“ и единадесети от началото на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.