Мерки


Код на мярката Име на мярката Статус Период на прием
4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства Приключила 23.10.2018 10.12.2018
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Приключила 14.11.2018 07.01.2019
6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности Приключила 04.12.2018 28.01.2018
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура Приключила 05.09.2018 08.10.2018
7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура Предстояща
8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Предстояща
20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни Предстояща

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 6.4.1