Мерки


Код на мярката Име на мярката Статус Период на прием
4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства Приключила 23.10.2018 10.12.2018
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Приключила 14.11.2018 07.01.2019
4.2. ВТОРИ ПРИЕМ – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Приключила 28.08.2020 05.10.2020
4.2. ТРЕТИ ПРИЕМ – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Приключила 22.01.2021 22.02.2021
6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности Приключила 04.12.2018 28.01.2018
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура Приключила 05.09.2018 08.10.2018
7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура Приключила 21.12.2020 25.01.2021
8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Приключила 14.09.2020 19.10.2020
20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни Активна 10.02.2021 15.03.2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 6.4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО по Мярка 4.2