Мерки


Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 

 

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104 Първи прием по мярката Приключил 23.10.2018 10.12.2018
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.591 Втори прием по мярката Приключил 03.10.2022 14.11.2022
Трети прием по мярката Приключил 01.03.2023 02.04.2023
Четвърти прием по мярката Приключил 22.05.2023 02.07.2023
Пети прием по мярката Приключил 07.08.2023 11.09.2023

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130 Първи прием по мярката Приключил 14.11.2018 07.01.2019
Втори прием по мярката Приключил 28.08.2020 05.10.2020
Трети прием по мярката Приключил 22.01.2021 22.02.2021
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.511 Четвърти прием Приключил 07.04.2021 10.05.2021
Пети прием по мярката Приключил 09.07.2021 17.08.2021
Шести прием по мярката Приключил 25.05.2022 26.06.2022
Седми прием по мярката Приключил 21.09.2022 23.10.2022
Осми прием по мярката Приключил 28.11.2022 08.01.2023
Девети прием по мярката Приключил 06.03.2023 16.04.2023
Десети прием по мярката Приключил 03.07.2023 06.08.2023
Единадесети прием по мярката Активен 01.12.2023 10.01.2024

Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150 Първи прием по мярката Приключил 04.12.2018 28.01.2018
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.635 Втори прием по мярката Приключил 17.10.2022 04.12.2022
Трети прием по мярката Приключил 20.03.2023 23.04.2023
Четвърти прием по мярката Приключил 10.07.2023 14.08.2023

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.077 Първи прием по мярката Приключил 05.09.2018 08.10.2018
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.604 Втори прием по мярката Приключил 04.03.2022 18.04.2022
Трети прием по мярката Приключил 25.07.2022 31.08.2022

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.481 Първи прием по мярката Приключил 21.12.2020 25.01.2021
Втори прием по мярката Приключил 01.03.2021 05.04.2021
Трети прием по мярката Приключил 01.07.2021 02.08.2021

Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.181 Първи прием по мярката Приключил 14.09.2020 19.10.2020
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.499 Втори прием по мярката Приключил 08.03.2021 08.04.2021

Мярка 20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486 Първи прием по мярката Приключил 10.02.2021 15.03.2021
Втори прием по мярката Приключил 03.09.2021 30.11.2021
Трети прием по мярката Приключил 25.01.2022 27.03.2022
Четвърти прием по мярката Приключил 15.07.2022 21.08.2022
Пети прием по мярката Приключил 14.11.2022 20.12.2022
Шести прием по мярката Приключил 27.02.2023 31.03.2023
Седми прием по мярката Приключил 19.06.2023 25.07.2023
Осми прием по мярката Активен 27.11.2023 07.01.2024

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 8.6
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТРЕТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТРЕТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 20
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 20
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТРЕТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ШЕСТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 20
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ДЕСЕТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1