Мерки


Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104 Първи прием по мярката Приключил 23.10.2018 10.12.2018
Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130 Първи прием по мярката Приключил 14.11.2018 07.01.2019
Втори прием по мярката Приключил 28.08.2020 05.10.2020
Трети прием по мярката Приключил 22.01.2021 22.02.2021
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.511 Четвърти прием Приключил 07.04.2021 10.05.2021
Пети прием по мярката Приключил 09.07.2021 17.08.2021
Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150 Първи прием по мярката Приключил 04.12.2018 28.01.2018
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.077 Първи прием по мярката Приключил 05.09.2018 08.10.2018
Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.481 Първи прием по мярката Приключил 21.12.2020 25.01.2021
Втори прием по мярката Приключил 01.03.2021 05.04.2021
Трети прием по мярката Приключил 01.07.2021 02.08.2021
Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.181 Първи прием по мярката Приключил 14.09.2020 19.10.2020
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.499 Втори прием по мярката Приключил 08.03.2021 08.04.2021
Мярка 20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни
Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486 Първи прием по мярката Приключил 10.02.2021 15.03.2021
Втори прием по мярката Активен 03.09.2021 30.11.2021

 


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО МЯРКА 8.6
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТРЕТИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5