ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 22.06.2020 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“...

ВТОРА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

На 11.02.2020 г. МИГ – Елхово – Болярово получи Заповед № 03-РД/5144 от 27.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104) от Стратегията за водено от...

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

На 07.02.2020г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Христо Карастайков – земеделски производител от с. Малко Кирилово, община Елхово, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на местната инфраструктура

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет от 1 222 394 лева., която има за цел да подобри основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ...

Резултати от дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва седем мерки с бюджет за финансиране на проекти на местната общност на обща стойност 2 933 745 лв. Стратегията се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез Програма...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово и създаване на нови работни места, намаляване...