01
02
03
04
05

Резултати от проведен прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.635-S1

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 15 от 05.12.2022 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 166 /20.01.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1 – 635 –

Резултати от проведен прием по Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.591-S1

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 14 от 15.11.2022 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 164/05.01.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.1-591-S1 от 29.12.2022 г.

Филм за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” – 2022 год.

 Този филм е реализиран във връзка споразумение РД50-143/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на

Местна инициативна група – Елхово – Болярово в подкрепа на местното развитие

Местна инициативна група – Елхово – Болярово работи в подкрепа на местното развитие вече повече от 12 години. От 2016 г. МИГ – Елхово – Болярово изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Чрез нейното изпълнение помощта

Покана за участие в информационни срещи

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички заинтересовани

Два успешно изпълнени проекта по мярка7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

През 2022 г. приключи окончателното изпълнение на дейностите по два проекта, подадени по Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от