„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет от 244 479 лева., която има за цел модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел да подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност....

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на <strong><u>информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

Покана за участие в информационна среща

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

Промяна в Индикативен график за приеми на проектни предложения към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово.

МИГ – Елхово – Болярово съобщава, че поради липсата на информация от страна на ДФЗ за проведените първи приеми по следните мерки от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан-ски продукти“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции...

Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения по СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 26.08.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г. Актуален Индикативен график...