ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО КЪМ КРАЯ НА 2020 ГОДИНА

Вече втори програмен период – почти 10 години, Местна инициативна група – Елхово – Болярово изпълнява стратегия за местно развитие, чрез която реално приближаваме помощта от ЕС до местните общности, до земеделците и животновъдите, до бизнеса, до публичните организации. Чрез подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 –...

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.481 ПО...

Проучване и анализ на информираността относно ВОМР и на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на договор със СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ се провежда „Проучване и анализ на информираността относно ВОМР и на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово“. Проучването има за цел да установи доколко...

Резултати от проведен втори прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.130

След приключване на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 5 от 06.10.2020 г. на Председателя на УС и решение по т.1 от Протокол № 102/18.11.2020 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2- (S2) от 16.11.2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.130 по Мярка...

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014-2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от...

ПОКАНА ПРАЗНИК И ИЗЛОЖЕНИЕ

ПОКАНА ПРАЗНИК И ИЗЛОЖЕНИЕ “Традиции и иновации на територията на МИГ – Елхово – Болярово” МИГ – Елхово – Болярово има честта и удоволствието да ви покани на събития по случай 10-годишнината от създаването на сдружението. Целта на събитията е популяризиране на дейността на МИГ и на подхода Водено от...