01
02
03
04
05

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО И ОБЩИНА БОЛЯРОВО

На 15.10.2021 г. Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово”  Даниела Минкова подписа допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ- Елхово – Болярово, одобрена за програмен периода 2014 – 2020 година,  изпълнявана съгласно Споразумение № РД

МИГ – Елхово – Болярово организира обучение „Използване на съвременните информационни технологии за електронна комуникация, онлайн продажби и маркетинг и други СМАРТ приложения“

МИГ – Елхово – Болярово организира обучение  „Използване на съвременните информационни технологии за електронна комуникация, онлайн продажби и маркетинг и други СМАРТ приложения“. Обучението ще се проведе на 22.10.2021 г. и 23.10.2021 г. от 9:30 ч.. Място на провеждане: гр.Елхово, ул.“Родопи“№1, в зала на Читалище „Развитие 1893“ – гр.Елхово. МОЛЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО И ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Дата на откриване: 06.10.2021 г. Дата на приключване: 15.10.2021 г., 16:00 ч. Правни  основания и  причини за  изменение  на  Стратегиятаза  ВОМР: СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ представя промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на основание чл. 39, точка 3 и точка

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.10.2021 г. от 17:00 ч. при спазване на всички противоепидемични мерки. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието

МИГ – Елхово – Болярово организира обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МИГ – Елхово – Болярово организира обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: Провеждане на обучение за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от

Резултати от проведен прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.481

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 9 от 03.08.2021 г. на Заместник-председателя на УС и решение по т.1 от Протокол № 128/17.09.2021 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 7.5-S2 от 14.09.2021 г. по процедура BG06RDNP001-19.481 по Мярка 7.5. „Инвестиции