01
02
03
04
05

Резултати от проведен прием по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.499

След приключване на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 7 от 09.04.2021 г. на Председателя на УС и решение по т.1 от Протокол № 122/01.06.2021 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 8.6-1 от 27.05.2021 г. по процедура BG06RDNP001-19.499 по Мярка 8.6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.481

След приключване работа на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 6 от 06.04.2021 г. на Заместник-председателя на УС и решение № 1 на УС от Протокол № 120 от 12.05.2021 г. за одобрение на Оценителен доклад № 7.5-1 от 11.05.2021 г. по процедура BG06RDNP001-19.481 по Мярка

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО И ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Дата на откриване:               11.05.2021 г.  Дата на приключване:         21.05.2021 г., 16:00 ч. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –  Елхово – Болярово”   представя за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ- Елхово – Болярово, одобрена за програмен периода 2014 – 2020 година,  изпълнявана съгласно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25.05.2021 г. от 16:00 часа. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в Народно Читалище „Развитие-1893” гр.

МИГ–Елхово–Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 16.04.2021 г. от 16:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в Народно Читалище