Резултати от дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва седем мерки с бюджет за финансиране на проекти на местната общност на обща стойност 2 933 745 лв. Стратегията се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез Програма...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово и създаване на нови работни места, намаляване...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет от 244 479 лева., която има за цел модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел да подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност....

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на <strong><u>информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

Покана за участие в информационна среща

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...