Процедура за прием на проекти по мярка 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово одобри обява, насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4. 2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”. Моля, имайте предвид, че процедурата за прием не е стартирала все...

Публично обсъждане на насоки по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие на...

МИГ – Елхово – Болярово организира двудневно обучение за местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На 02 и 03 ноември 2018 г. от 9:30 часа в залата на „Читалище Развитие 1893“ гр. Елхово, гр. Елхово на ул. „Родопи“ № 1 ще се проведе обучение на 20 местни лидери във връзка с изпълнение на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово по Програма за развитие на...

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.104 ПО МЯРКА 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма...

“Процедура за прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово одобри обява, насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”. Моля, имайте предвид, че процедурата за прием не е стартирала все още,...

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077 ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.077 И ОТГОВОРИ...