ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

Двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно „Възможности за финансиране на местни общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.“ Обучението ще се проведе на 14.09.2018 г. и 15.09.2018 г. от 9:30 часа в гр.Елхово, зала на Читалище „Развитие 1893“, ул....

Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.077 ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони...

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

Обучение на екипа, членове на УС и на ОС относно процедурите за прием и оценка на проектни предложения към СВОМР което ще се проведе в на 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г. от 9:30 часа в гр.Елхово, ул. „Калоян“ 13, етаж 2, Зала за срещи и заседания на МИГ – Елхово...

Процедура за прием на проекти по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово одобри направени промени в обява за прием на проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ...

Публично обсъждане на насоки по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4. 2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за...

Публично обсъждане на насоки по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие на...