Промяна в Индикативен график за приеми на проектни предложения към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово.

МИГ – Елхово – Болярово съобщава, че поради липсата на информация от страна на ДФЗ за проведените първи приеми по следните мерки от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан-ски продукти“ Мярка 6.4.1 „Инвестиции...

Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения по СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 26.08.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г. Актуален Индикативен график...

Съобщение за промяна в Индикативен график за 2019 г. за приеми на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Във връзка с обявените за 2019 г. приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014 –2020, Управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово проведе заседание на 10.06.2019 г., на което взе решение за промяна на Индикативен график за 2019 г. Актуален Индикативен график...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25.06.2019 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.150

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 2 /30.01.2019 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1.1 от Протокол № 89 от 15.03.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1-1 от 12.03.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.150, Мярка 6.4.1....

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти “ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.130

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 1 от 08.01.2019 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1 от Протокол № 88 от 21.02.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 4.2- 1 от 18.02.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.130...