Това е архивирана версия на сайта на МИГ-Елхово от Програмен период 2007-2013 от дата 21 октомври 2016 год.


СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ

27 окромври 2016 | Новини

Местна инициативна група – Елхово – Болярово има удоволствието да съобщи на всички жители на нашите общини, на всички интересуващи се от инвестиции в тези територии, колеги и всички, които бяха и са съпричастни с работата ни, че Стратегията за водено от общностите местно развитие за новия период на ПРСР 2014-2020 г. на Местна инициативна група – Елхово – Болярово беше одобрена.

Вече е факт и Споразумението за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на територията на общини Елхово и Болярово.

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на Местна инициативна група – Елхово – Болярово на територията на двете общини до 2023 г. ще бъдат инвестирани 2 933 745 лева средства – безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.
По този начин ще се допринесе за осигуряване на адекватни условия за живот и заетост и ефективно и интегрирано развитие на местната икономика.

В стратегията са предвидени възможности за финансиране на бизнеса от територията – на селското стопанство – животновъдство и растениевъдство, и на неземеделския бизнес – производство, търговия и услуги.

Финансов ресурс е отделен и за подобряване условията на живот на територията – ремонт на улици, ремонт и подобряване на културни, спортни и други обществени сгради, туристически обекти и други.

Одобрената Стратегия на Местна инициативна група – Елхово – Болярово осигурява още една възможност за предприемчивите хора от територията да реализират своите идеи и развият бизнеса си.

Благодарим на всички, които взеха участие при подготовката на Стратегията и ни подкрепиха. Очакваме вашето активно включване за успешното изпълнение на поставените цели за местно развитие.

Допълнителна информация относно изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде публикувана своевременно на сайта на МИГ Елхово – Болярово www.migelhovo.org.

Стратегията се изпълнява съгласно сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ

Местна инициативна група – Елхово – Болярово има удоволствието да съобщи на всички жители на нашите общини, на всички интересуващи се от инвестиции в тези територии, колеги и всички, които бяха и са съпричастни с работата ни, че Стратегията за водено от общностите местно развитие за новия период на ПРСР...

ПОКАНА ЗА СВИКВАМЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 01.11.2016 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе 8 гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Поканени за участие са...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.05.2016г. от 12.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Родопи“ №1, Зала на НЧ „Развитие 1893“....

Предстоящи публични събития в периода 12 – 20 април 2016г.

Предстоящи публични събития, семинари и обучения във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ Информационен семинар за процеса на разработване на стратегията за представители на местната общност от община Елхово На 12.04.2016 г., вторник, от 10.00 ч.,...

Местна инициативна група – Елхово организира ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини. На 30 март 2016 г. ще се организират две обществени обсъждания на разработваната стратегия: На 30.03.2016 г. в зала на НЧ „Развитие...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 26.02.2016г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за участие...