Резултати от проведен прием по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.486- S5

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 23 от 21.02.2024 г. на Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 203 от 26.03.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 20 – 19.486 – S5 от 25.03.2024 г.  по процедура BG06RDNP001-19.486 – S5 по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“  от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.486- S5

По Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“  по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

Пореден номер Статус Одобрено БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка
1 Одобрено 27 000 BG06RDNP001-19.486 -0008 „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ Община Елхово (Булстат: 000970165)
Тип Преминава Точки
ОАСД Да
ТФО Да 72,5
2 Одобрено 19 200 BG06RDNP001-19.486 -0007 „Опазване и популяризиране на местното наследство на община Болярово“ ОБЩИНА БОЛЯРОВО (Булстат: 000970051)
Тип Преминава Точки
ОАСД Да
ТФО Да 60

Списък можете да изтеглите от тук

По процедурата са подадени две проектни предложения, които са одобрени и предложени за финансиране със стойност на безвъзмездна финансова помощ  от 46 200,00  лева, при одобрен бюджет по процедурата 48 003,00 лева.

Проведената процедура за прием е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.