Доклади

Доклад _ Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл. 9, ал. 2, т. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.

2021г.


Годишен доклад за дейността 2021 г.

Годишен финансов отчет 2021 г.

2020г.


Годишен доклад за дейността за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

2019г.


Годишен финансов отчет 2019 г.

Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 2019

2018г.


Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 2018

Финансов отчет за 2018 г.

2017г.


Годишен доклад 01.01.2017г.-31.12.2017г.

Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 01.01.2017-31.12.2017 г

Финансов отчет за 2017 г.

2016г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2016 г

Годишен доклад 21.10.2016г.-31.12.2016г.

2015г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2015 г

Годишен доклад 01.01.2015г.-31.12.2015г.

2014г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2014г.

Годишен доклад 01.01.2014г.-31.12.2014г.

 

2013г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2013г.

Годишен доклад 01.01.2013-31.12.2013г.

2012г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2012г.

Годишен доклад 13.06.2012г.-31.12.2012г.