Доклади

Доклад _ Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл. 9, ал. 2, т. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.

2022г.


Годишен доклад за дейността 2022 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Годишен доклад подмярка 19.2 – 2022 МИГ Елхово-Болярово

2021г.


Годишен доклад за дейността 2021 г.

Годишен финансов отчет 2021 г.

Годишен доклад подмярка 19.2 – 2021 Елхово-Болярово

2020г.


Годишен доклад за дейността за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен доклад подмярка 19.2 – 2020 Елхово-Болярово

2019г.


Годишен финансов отчет 2019 г.

Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 2019

Годишен доклад за дейността 2019 г.

2018г.


Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 2018

Финансов отчет за 2018 г.

Годишен доклад за дейността 2018 г.

2017г.


Годишен доклад 01.01.2017г.-31.12.2017г.

Годишен доклад_подмярка 19.2 МИГ Елхово – Болярово 01.01.2017-31.12.2017 г

Финансов отчет за 2017 г.

2016г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2016 г

Годишен доклад 21.10.2016г.-31.12.2016г.

2015г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2015 г

Годишен доклад 01.01.2015г.-31.12.2015г.

2014г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2014г.

Годишен доклад 01.01.2014г.-31.12.2014г.

 

2013г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2013г.

Годишен доклад 01.01.2013-31.12.2013г.

2012г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2012г.

Годишен доклад 13.06.2012г.-31.12.2012г.